Make your own free website on Tripod.com

‌استاد ابوالعينين‌شعيشع‌

زندگينامه
شرح السيرة
گالري عكس
معرض الصور
Photo Gallery

 ابوالعينين‌ شعيشع‌در سال‌1343ه.ق‌در"بيلا" از استان‌"كفرشيخ‌" متعلق‌به‌مصر عليابه‌دنيا آمد. او مراحل‌اوليه‌قرائات‌را تحت‌آموزش‌برادر بزرگش‌"احمد شعيشع‌" فراگرفت‌و پس‌از آن‌در كنار اساتيد فن‌ قرائات‌ به ‌تكميل ‌اين ‌علم ‌پرداخت‌. او تنها قاري‌ عصر خود است‌ كه‌ به ‌روش ‌استاد كل ‌قرائات ‌و نابغه‌زمان‌، مرحوم‌ رفعت‌، به‌ تلاوت‌ مي‌پردازد. به‌ همين ‌سبب‌ از مشاهير عصر خود به‌شمار مي‌رود و همواره ‌مشتاقان ‌قرآن ‌كريم‌از قرائت‌ او بهره‌ مي‌گيرند. استاد شعيشع‌ از استادان ‌و نام‌آوران ‌بزرگ‌ علم‌ قرائت‌ مي‌باشد. وي ‌در تلاوت ‌قرآن ‌كريم ‌صوتي‌ گرم ‌و لحني ‌دلنشين ‌دارد. آن‌ چنان ‌كه ‌شنونده ‌را شيفته ‌و مجذوب ‌حلاوت‌ صوت‌ خويش‌ مي‌سازد. وي ‌قــرآن‌را در سن‌ّ هفــت ‌سالگي ‌فرا گرفت ‌و قرائت‌ قرآن‌ را در راديو قاهره ‌براي ‌اولين‌ بار در سن ‌هفده ‌سالگي ‌در 1360 ه.ق ‌آغاز كرد. او در آن ‌زمان ‌كوچكترين ‌قاري ‌در راديو بود. استاد در حال ‌حاضر رئيس‌ اتحاديه‌قراءمصر، عضو مجلس‌عالي‌امور اسلامي‌،عضو كميته‌عالي‌قرآن‌در وزارت‌اوقاف‌مصر، رئيس‌مركز بين‌المللي‌قرآن‌كريم‌وعضو كميته‌ساختمان‌مساجد در استان‌قاهره‌و قاري‌مسجد سيده‌زينب‌در مصرمي‌باشد. از ويژگيهاي ‌ممتاز تلاوت ‌استاد شعيشع‌ وزين ‌و با وقار بودن‌ صوت‌ و دقت‌ در اداي ‌كلمات ‌و بيان ‌رسا و تلفظ ‌قوي‌ مي‌باشد. او تمامي‌ موفقيتهاي ‌خويش ‌را در اين ‌زمينه‌ مرهون ‌مساعدت‌هاي ‌مرحوم‌ شيخ ‌عبدالله ‌عفيفي‌ شاعر و مؤلف ‌داستان ‌پيامبر بزرگ‌(ص) مي‌داند.

 استاد به ‌كشورهاي ‌بسياري ‌از جمله‌، فرانسه‌، انگليس‌، تركيه‌، يوگسلاوي‌، سومالي‌، اردن‌، سوريه‌، كويت‌، ايران ‌و تمامي‌ كشورهاي ‌عربي‌ مسافرت‌ كرده‌، در اين‌ كشورها به‌ تلاوت ‌قرآن ‌پرداخته‌ است‌. تلاوتهاي‌ استاد بطور متوالي‌ از كلية ‌راديوهاي ‌كشورهاي ‌عربي‌ و اسلامي‌ پخش‌ مي‌شود؛ همچنان‌ كه ‌راديو قرآن ‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران ‌نيز همه ‌هفته ‌به ‌پخش‌تلاوتهايي‌از اين‌استاد مبادرت‌ مي‌ورزد.

 وي‌ در پانزدهمين ‌دوره ‌مسابقات ‌بين‌المللي‌ قرآن ‌كريم ‌كه‌در ايران‌برگزار شدبه‌عنوان‌رئيس‌هيأت‌داوران‌حضورداشت‌. استاد درباره‌دستاورد سفرهايش‌به‌كشورهاي‌مختلف‌مي‌گويد: "در اين‌مسافرتها به‌اين‌نتيجه‌دست‌يافته‌ام‌كه‌آداب‌و سنت‌ها ورسمهاي‌اسلامي‌در ميان‌همه‌مسلمانان‌جهان‌همانند و يكسان‌است‌." ايشان ‌معتقدند كه ‌قرآن‌ بدون ‌موسيقي‌ زيباست‌، يك ‌نوع ‌موسيقي‌ خدايي‌ در آن‌ وجود دارد. ولي ‌قاري ‌هنگامي ‌كه ‌تلاوت ‌مي‌كند، معني‌ آنچه‌را كه‌مي‌خواند بايد با صدايش‌نشان‌بدهد. بايد تغيير معاني‌كلمات‌را بداندتا با صدايش‌آنچه‌را در معاني‌ وجود دارد، به ‌ديگران ‌انتقال ‌دهد. در قرائت ‌قرآن ‌بايد خشوع‌ در برابر خدا ديده‌ شود و قاري ‌بايد پايبند به ‌خشوع‌ باشد. ايشان‌به‌عنوان‌سفارش‌به‌قاريان‌ايراني‌بيان‌مي‌كنند كه‌: "قاريان‌نخست‌بايد سلامتي‌خودرا حفظ‌كنند. من‌به‌جوانان‌ايراني‌نصيحت‌مي‌كنم‌در سن‌بلوغ‌(در بين‌نوجواني‌و جواني‌) به‌مدت‌يك‌سال‌از قرائت‌خودداري‌كنند. در اين‌دوره‌،حنجره‌بايد استراحت‌كند قاري‌بايداز غذاي‌خوب‌استفاده‌كند، به‌خواب‌خود اهميت‌دهد و ورزش‌كند تا نفس‌او تقويت ‌شود. قاري‌بايد به‌علم‌تجويد آگاهي ‌همه‌ جانبه داشته ‌باشد. مطلب ديگري ‌كه‌براي‌قاريان‌ايراني‌اهميت‌دارد، حفظ ‌قرآن‌ است‌ به‌ گونه‌اي ‌كه‌ هنگام‌ قرائت‌، قرآن‌ را از حفظ ‌تلاوت ‌كنند كه ‌اينها از اصول‌ قرائت ‌است‌. يادگيري ‌تواشيح‌ ديني ‌نيز براي ‌قاري ‌مهم ‌است‌ قاري‌ بايد دستگاههاي ‌موسيقي‌ را آموزش‌ ببيند تا هنگام ‌قرائت ‌با آهنگ ‌موزون‌ به ‌تلاوت‌ بپردازد و دستگاهها را در آن‌رعايت‌ كند." و در مورد قاريان ‌ايراني‌ عنوان ‌مي‌كنند كه‌:"قاريان ‌ايراني ‌در زيبايي‌صدا و تلاوت ‌خوب‌، كم ‌نظيرند. اگر بخواهم‌ دقيق‌تر بيان ‌كنم ‌قاريان‌ مصري‌ در مرتبه‌نخست ‌قرار دارند و قاريان‌ ايراني‌ پس‌ از آنان ‌قرار مي‌گيرند. ازلحاظ‌ تعداد قاريان ‌و زيبايي‌صدا بي‌نظيرند و در هيچ‌كشور اسلامي‌ مانند ندارند. ايران ‌و مصر در دو موضوع‌ با هم‌ رقابت‌ مي‌كنند. نخست ‌عشق‌ به ‌اهل‌بيت‌(ع) و دوم‌تلاوت‌قرآن‌". "اين‌نهضت‌بزرگ‌قرآني‌كه‌درايران‌به‌وجود آمده‌، مرهون ‌انقـــلاب‌اسلامي‌است‌. من‌اين‌شورو اشتياق‌را پيش‌از انقلاب‌نديدم‌ و اين‌از رهبران‌بزرگ‌كشور ايران‌است‌كه‌پرچم‌قرآني‌را برپاداشته‌اند." استاد راز موفقيت‌خود را در ترس‌از خدا و رعايت‌و پايبندي‌به‌قرآن‌مي‌داند و مي‌گويد: "هميشه‌از خدا خواسته‌ام‌تازنده‌ام‌، مرا از خدمت‌به‌كتاب‌ خدامحروم‌نكند."

استاد شعيشع از اسا تيد و مشاهيربزرگ علم قرائات ميباشد وي درتلاوت قران كريم داراي صوتي گرم ولحني دلنشين مي باشد ان چنان كه مستمع را شيفته ومجذوب حلاوت صوت خويش مي سازد از ويژگيهاي ممتاز تلاوت او به وزين وبا وقار بودن صوت ايشان مي توان اشاره كرد همچنين دقت در اداي كلمات و رسايي بيان وتلفظ قوي از مختصات تلاوت استاد شعيشع مي باشد .استاد خود در اين باره مي گويند : از پيامبر گرامي اسلام نقل شده است قرآن را با شكل عربي آن و با حركات صحيص حروف بخوانيد و عجايب آن را استخراج نماييد . بنابر اين من تمام سعي و كوششم را بر اين اساس معطوف ساختم تا بتوانم در كنار قرائت عامل به قرآن نيز باشم . واين چنين است كه سبك قرائت دلنشين استاد تحسين و شگفتي مستمعين را بر انگيخته است .

استاد ابوالعينين شعيشع تنها قاري عصر خود مي باشد كه به روش استاد و نابغه زمان مرحوم استاد رفعت به تلاوت مي پردازد . به همين سبب از مشاهير عصر خود به شمار مي رد و همواره مشتاقان قرآن كريم در جهان از قرائت وي فيض مي برند . خود در اين باره مي گويد :در واقع استاد رفعت پدر و همه چيز من است . او مرا دوست مي داشت و من نيز متقابلا به و علاقه داشتم . ارتباط ما بر اثر واقعه اي غير قابل پيشبيني بود . روزي به مسجدي كه مرحوم رفعت در آن مسجد نماز مي خواند رفتم تا به تلاوتش گوش فرا دهم . پس از پايان تلاوت متوجه شدم كه فردي مشغول صحبت ا استاد رفعت است و از سخنانشان اينچنين دريافتم : قارياي وجود دارد كه لحن شما را تقليد مي كند و ناخمش ابوافلعينين شعيشع مي باشد نظرتان راجع به ايشان چيست ؟ مرحوم رفعت در رابطه با من سخنان چنان گفتند كه در مورد فرزندشان هرگز ايننين صحبت نمي كردند من كه چنين مطالبي را از ايشان شنيدم جلو آمدمه دست استاد را بوسيدم . ايشان مرا در آغوش كشيده و به من بسيار محبت كردند . پس از آن رابطه من با استاد بسيار بالا گفت وهرگز ا ايشان جدا نشدم تا آنكه ايشان به رحمت خدا 1پيوستند

   
 

استاد رفعت

 

استاد شعيشع در قرائت تسلطي فوق العاده داشتنه و در زمينه قرائات سبعه و عشره استادي و چيرگي خاصي داشتند . ايشان در خانوده اي پرورش يفته اند كه نور معارف قرآن همواره برآن پرتو افكده است . لازم به ذكر است قاري مشهور مرحوم استاد عبدالفتاح شعشاعي عموي ايشان و استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد خواهرزاده استاد ابوالعينين شعيشع مي باشد،وي داراي4فرزندبوده و در قيدحيات مي باشد.

   
  استاد عبدالفتاح شعشاعي استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد  

در سال 1343 ق.م. مطابق با 1922 ميلادي در بيلا از استان شيخ كفر مطلق به مصر عليا به دنيا آمد . او مراحل اوليه قرائات را تحت آموزش برادر بزرگش احمد شعيشع فرا گرت و پس از آن در كنار استاد فن قرائات به تكمي اين علم پرداخت . وي در سال 1360ه.ق. درسن 17 سالگي براي اولين بار در مصر مبادرت به تلاوت قرآن كر . او تمامي موفقيت هاي خويش را در اين زمينه مرهون مساعدت هاي مرحوم شيخ عبدالله عفيي شاعر مولف داستان پيامبر بزرگ اسلام مي اند . تلاوت هاي استاد به طور متوالي از كليه رايوهاي كشورهاي عربي و اسلامي پخش مي شود . همچنان كه راديو قرآن جمهوري اسلامي ايران نيز همه هفته به پخش تلاوت هايي از اين استاد مبادرت مي ورزد .

استاد در سال 1330 شمسي بنا به دعوت شيعيان شهر مقدس كامين به همراه اساتيد عبدالباسط ،عبدالفتاح شعشايي و ابراهيم شعشايي به اين شهر مسافرت كردند . وي سه روز متوالي در صحن مقدس كاظمين به تلاوت قرآن پرداخت و هنوز شيفتگاني كه در آن مجلس حضور داشتند وتلاوت اين اساتيد را شنيه اند از آن روز به عنوان بهترين خاطرات خود ياد مي كنند . استاد به كشورهاي بسياري از جمله فرانسه انگليس تركيه يوگوسلاوي سومالي اردن سوريه كويت ايران و تمنامي كشورهاي عربي مسافرت كرده ، در اين كشورهانيز به تلاوت قر؟آن پرداخته اند .

استاد درباره يكي از دستاورهاي سفرهاي گوناگوني كه به كشورهاي مختلف داشته اس مي گويد : در اين مسافرت ها به اين نتيجه مهمدست يافته ام كه آداب ورسوم و سن اسلامي دربين تمامي مسلمانان جهان همهنند و يكسان ست .      

ايشان از خاطرات سفرشان به پاريس چنين ياد مي كنند : هنگامي كه ايام ماه مبارك رمضان را براي تلاوت قرآن در آن شهر گذراندم در يكي از روزهايي كه تلاوت قرآن مي كردم پس از پايان قرائت مردم از من درخواست كردن كه به عنوان امام جماعت در هنگام نماز به من اقتدا كنند من نيز به اصار آن ها شروع كردم و آنها در صفوفي به هم پيوسته به من اقتدا كردند . بعد ها از سوي الازهر نماينده اي به عنوان امام جماعت براي مسلمين آن مكان اعزام داشتند و اين يكي از خاطرات بسيار شيريني است كه از آن مسافرت به ياد دارم .

همچنين استاد ؛چند سال متوالي در امارات متحده عربي در ماه مبارك رمضان در مسجد الكبير ابوظبي به تلاوت قران كريم مبادرت نموده است كه برنامه هاي تلاوت او بطور زنده و مستقيماً از راديو و تلويزيون ابوظبي پخش گرديده است.

وي در سال 1337 به مسجدالاقصي قبله او مسلمين جهان مسافرت كرده در آن مكان مقدس به تلاوت قرآن پردخته است . پس از پايا تلاوت در قدس شريف كودكان مسلمان قرآن نفيسي كه بر منظره آن قدس شريف عزيز ترسيم شده بود به وي اهدا كردند استاد شعيشع در سال 1347 شمسي در ماه مبارك رمضان جهت تلاوت قرآن به تركيه مسافرت مي كند كه با استقبال بي نظير مردمي كه براي شنيدن تلاوتهاي او در مساجد مختلف تركيه جمع مي شدند مواجه مي شود و در اين باره مي گويد:

وسعت مساجدي كه در تركيه وجود دارد از وسعت دانشگاه الازهر كمتر نيست و استقبال بي نظيري كه مردم قرآن دوست آن ديار از خودشان نشان مي دادند مرا دچار شگفتي كرد.

استاد شعيشع معتقد است عنايات پروردگار هيچگاه خدمتگذاران كتاب خود را نا اميد نمي سازدايشان چندين بار به زيارت خانه خدا نايل شدند . وي در اين باره چنيني مي گويد : من در اين چند سفري كه به مكه معظم داشتم بسيار مشتاق بودمخ كه حجرالاسود را ببوسم تا اينكه خداوند متعال ياري نمود واز روي راديوي عربستان سعودي براي ظبت تلات هاي ترتيل دعوت شدم در يكي از سفرها از من خواسته شد تا در مراسم شيست و شوي كعبه مكرمه حضورداشته باشم و اين فرصت مناسبي بود تا من بتوانم به خواست چندين ساله خود جامه عمل بپوشانم . من در اين مراسم موفق دم تا چندين بار خانه خدا را طواف كرده حجرالاسود را براي اولين بار ببوسم .

استاد شعيشع در سال 1357 شمسي مسافرتي به ايران داشته و در شهرهاي مختلفي نظير تهران،مشهد،اصفهان و شيراز به تلاوت قرآن مبادرت كرد و بعد از انقلاب هم به عنوان داور در مسابقات بين المللي سفري به ايران داشته است. استاد تاكنون چندين بار به كشور جمهوري اسلامي اي ران مسافرت داشته در شهرهاي مختلفي چون تهران ، اصفهان ، شيراز ، مشهد ، و .... به تلاوت قرآن پرداخته است . در مسافرت هاي اخير ايشان به عنوان داور در مسابقات بينالمللي در جمهوري اسلانمي ايران نظارت داشته اند .

 

شمامي توانيد نظرات ، پيشنهادات و سؤالات قرآني خود را براي ما ارسال كنيد

سير تاريخي قرائت و موسيقي قرآن كريم     شيخ علي محمود      استاد احمد نداء     گذري اجمالي بر عصر احمد نداء تا زمان شيخ محمد رفعت     شيخ محمد رفعت     استاد مصطفي اسماعيل     استاد محمد صديق منشاوي      استاد محمود خليل الحصري      استاد محمود على البناء      ‌استاد ابوالعينين‌شعيشع‌       استاد عبد الباسط محمد عبد الصمد      استاد راغب مصطفى غلوش     استاد شحات محمد اَنور     استاد محمد محمود طبلاوى     استاد دكتر احمد نعينع     استاد محمد عبدالوهاب طنطاوي     استاد احمد الرزيقي      استاد سيد متولي عبدالعال       محمود صديق منشاوي     استاد احمد محمد بسيوني   عبدة الحامولى     الشيخ محمود عبد الحكم     الأستاذ محمد علي عامر     محمد عطية حسب     الشيخ محمد بدر حسين     الشيخ كامل يوسف البهتيمي     الشيخ عبدالرحمن الدروي     الشيخ إبراهيم عبدالفتاح الشعشاعي    الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي     الشيخ حمدي الزامل     الشيخ محمد حمّاد      الشيخ محمد عبدالعزيز حصان     المبتهل الشيخ محمد الهلباوى     علي عبدالرحمن الحذيفي       الشيخ محمد جبريل      الشيخ عبدالله خياط      فضيلة الشيخ محمد صلاح الدين كبارة     محمد عبد الوهاب     الشيخ سيد النقشبندي     شيخ المقارئ المصريةرزق خليل حبّة     الشيخ محمد السيد ضيف     سيد درويش     الشيخ شعبان عبدالعزيز الصياد     الشيخ محمد أحمد شبيب     الشيخ محمود إسماعيل الشريف      عبدالرحمن السديس     الشيخ عبدالفتاح الطاروطى